FAQ: te pytania często dostaje nasze biuro księgowe

Oto zestaw najczęściej wyszukiwanych plików do pobrania :


 • Umowa o pracę
 • Świadectwo pracy
 • Wniosek o urlop
 • Skierowanie na badania lekarskie
 • Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 • Faktura - 10 pozycji
 • Faktura - gdy sprzedawca stosuje ceny brutto
 • Faktura VAT RR
 • Faktura korygująca - niezwiązana z kwotą sprzedaży i podatku VAT należnego
 • Faktura korygująca - zwiększająca / zmniejszająca kwotę podstawy opodatkowania lub kwotę podatku należnego - wzór nr 1
 • Faktura WE - uproszczona


 • Limit gotówkowy przy prowadzeniu KPIR

  Dziennik Ustaw z dnia 30.12.2016 przyniósł w nowym 2017 roku szereg zmian. Pod pozycją 2280 opublikowano między innymi rozporządzenie zmieniające rozporządzeniew sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Uregulowano w nim między innymi kwestię zapłaty za transakcje powyżej nowego limitu 15 000 transakcji bezgotówkowych. Obecnie w 2017 roku wszystkie transakcje przekraczające 15 000 tyś złoty przedsiębiorca musi wykonywać z apomocą banku. Jeśli zrobi to gotówkowo nie będzie mógł zaliczyć tych kwot z części zapąłty przekraczającej 15 000 zł do kosztów podatkowych lub skorygować te koszty jeśli było to uprzednio zaliczone.
  www.biurorachunkowełódź.pl
  Zmiany w VAT w sprawie zwrotu VAT siłom zbrojnym NATO

  Projekt rozporządzenia zakłada, że zwrot podatku będzie dokonywany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Zasady przyznawania zwrotu będą analogiczne do obowiązujących w stosunku do Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz osób upoważnionych.
  www.biurorachunkowełódź.pl
  Długość wypowiedznie umowy na okres próbny pracownika

  WYmienione w tytule okresy wypowiedznia umów na okres próbny zostały określone w art. 34 Kodeksu Pracy. Mowa jest tam o trzech terminach :
  - w przypadku umowy w której okres próbny nie przekracza 2 tygodni - 3 dni robocze
  - w przypadku umowy w której okres próbny nie przekracza 3 miesięcy - 1 tydzień
  - w przypadku umowy w której okres próbny 3 miesięcy - 2 tygodnie.
  www.biurorachunkowełódź.pl
  Zmiany w VAT w sprawie zwrotu VAT siłom zbrojnym NATO

  Projekt rozporządzenia zakłada, że zwrot podatku będzie dokonywany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Zasady przyznawania zwrotu będą analogiczne do obowiązujących w stosunku do Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz osób upoważnionych.
  www.biurorachunkowełódź.pl
  Działalność regulowana

  Duża część rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej na tenier Polski jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że mając zamiar wykonywać taką działalność, musimy zgłosić to do odpowiedniego organu zajmującego się prowadzeniem rejestru. Lista działalności objętych regulacjami przedstawiamy poniżej:
  -wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób i rozlew napojów spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego,
  -przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,
  -konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin,
  -usługi detektywistyczne,
  -prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego),
  -organizowanie wyścigów konnych,
  -prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
  -obrót materiałem siewnym,
  -prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, -wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów,
  -prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
  -działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia,
  -prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
  -organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego,
  -działalność telekomunikacyjna,
  -organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę),
  -świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą,
  -działalność kantorowa.
  Wysokość ryczałtu za używanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

  Dla samochodu o pojemności silnika do 1600 cm sześciennych - jest to 250 zł miesięcznie
  Dla samochodu o pojemności silnika powyżej 1600 cm sześciennych - jest to 400 zł miesięcznie
  Jeśli samochów używany jest do celów prywatnych tylko przez część miesiąca to kwotę świadczenia ustala się na każdy dzień wykorzystywania samochodu licząc 1/30 z miesięcznego ryczałtu.
  Jednolity plik kontrolny - VAT

  Ostatnie zmiany w prawie zobowiązały małych podatników którzy prowadzą księgi rachunkowe przy pomocy programów komputerowych do przesyłania w postaci jednolitego pliku kontrolnego - bez wezwania US - ewidencji prowadzonej do celów VAT. Informację taką przedsiębiorcy będa przekazywać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu wskazując miesiąc któego dotyczy. Mikroprzedsięciorcy mają obowiązek składania takich raportów od 01.01.2018 roku.
  www.biurorachunkowełódź.pl
  Działalnośc agroturystyczna a podatek od dochodów

  Na podstawie ustawy o PDOF zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym zysków z działalności agroturystycznej przysługuje :
  - jeśli najem dotyczy pokoi gościnnych znajdujących się w budynkah mieszkalnych
  - budynki są położone na terenie wiejskim w gospodartwie rolnym
  - liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5
  www.biurorachunkowełódź.pl
  Sprzedaż wysyłkowa - ważna data przekazania towaru kurierowi

  Na gruncie polskiego ustawodawsta, jeśli podatnik dokonuje sprzedaży wysyłkowej i w regulaminie aukcji będzie zawarta treść :
  „dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia"
  to w myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi - czyli w danym wypadku w momencie przekazania towaru kurierowi.
  www.biurorachunkowełódź.pl
  Sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności a konieczność ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fikalnej

  Na gruncie polskiego ustawodawsta zdecydował że sprzedaż osobie fizycznej nieprowadzącej działalności powinna być ewdencjonowana na kasie fiskalnej. Jednak są od tego wyjątki - jednym z takich jest sprzedaż środka trwałego na tzw. fakturę. W pozycji 49 załącznika do rozporządzenia o kasach fiskalnych dostawa towarów zaliczanych u podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji może być zwolniona z ewidencjonowania na kasie jeśli w zamian będzie zaewidencjonowana fakturą.
  www.biurorachunkowełódź.pl
  Dwie metody opodatkowania przychód zagranicznych

  Na gruncie polskiego ustawodawsta istnieją dwie metody opodatkowania zagranicznych dochodów w Polsce. 1. metoda wyłączenia z prograsją 2. metoda odliczenia podatku zapłaconego za granica - tzw. metoda proporcjalnego odliczenia.
  www.biuro-rachunkowe-łódź.pl
  Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

  Jeśli przedsiębiorca - osoba fizyczna opłaca preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne, to podstawa zasiłku chorobowego jest odpowiednio niestety niska. Obowiązkiem jest ciągłośc ubezpieczenia - nieprezrwanie 90 dni - wtedy przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Za podstawę w roku 2016 przyjmuje się kwotę 555 zł od której odlicza się 13,71 % - 76,09 zł. Podstawą jest więc 478,91 zł. Odpowiednio jeśli przysługuje 100 % podstawy jako zasiłek jest to kwota 478,91 - a na dzien 15,96 a jeśli 80 % 12,77 zł.
  www.biurorachunkowełódź.pl
  Nota korygująca - czy można wystawiać w elektronicznej formie ?

  Zgodnie z nowelizacją przepisów faktury mogą być wystawiane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Może się to odbywać w dowolnym formacie elektronicznym. Jedynymi warunkami są zapewnienie autentyczności pochodzenia faktur i integralności treści. Te same kryteria dotyczą dokumentów korygujących faktury. Jeśli faktura zawiera błędy które można poprawić notą korygującą, można to zrobić również w formie elektronicznej. Nota powinna zostać potwierdzona przez odbiorcę ale termin i sposób akceptacji jest dowolny.
  Dotacje z urzędu pracy a PIT 36

  Według ustawy PDOF w zeznaniu należy wykazać między przychody należne,a u podatników VAT pomniejszone o należny podatek VAT. Istnieją też wyłączenia - nie wykazuje się przychodów zwolnionych z opodatkowania na podsawie przepisów PDOF. Do tego rodzaju zwolnien należy właśnie dotacja z urzędu pracy dla bezrobotnego. Jest to zawarte w art. 46 ust.1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Takiej dotacji nie wykazujemy zatem w PIT 36.
  Korekta błędów rachunkowych po dacie bilansu

  Zgodnie z art. 54 . 1 . jeśli przedsiębiorca jest w posiadaniu informacji o zdarzeniach które mają istotny wpływ na sprawozdanie już po jego sporządzeniu zobowiązany jest w odpowiedni sosób skorygować to zeznanie. Jest to możliwe do momentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego - wtedy skutki takich zdarzeń ujmuje się w księgach roku obrotowego którego dotyczą. Jeśli jednak takie informacje zostaną ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania, to ujmuje się w księgach roku obrotowego w którym informacje zostały ujawnione.
  Stawka zerowa "0%" VAT dla dostaw towarów i świadczenia usług dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących na terytorium Polski.

  Umowa jaka istnieje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rzeczypospolitą Polską o siłach zbrojnych Stanów na terytorium Polski zawiera zwolnienie od VAT z tytułu dokonywanych przez siły zbrojne USA zakupów towarów i usług. Jednocześnie zastrzeżono, że transakcja taka musi być potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez siły zbrojne USA - tzw. świadectwem. Wzór świadectwa jest dostępny na stronach urzędowych po linkiem http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/817/D2015000081701.pdf Dokumenty te mogą być dostarczone w okresie póżniejszym niż moment transakcji - maksymalnie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale w którym została dokonana transakcja.
  Wydatki na przejazdy pracowników taksówkami

  Pracodawca bardzo często zwraca praconikowi koszty poniesione na dojazdy w celach służbowych za pomocą taksówek. Powstaje zatem pytanie czy kwoty jakie otrzymuje pracownik są jego przychodem ?
  Należy na wstępnie rozróżnić trzy możliwości wykorzystania przejazdów taksówkami :
  1. Przejazd ze spotkania biznesowego do domu pracownika
  2. Przejazd w sprawach służbowych w obrębie jednej miejscowości
  3. Dojazd pracownika na lotnisko lub dworzec w celu odbycia podruży służbowej

  Pierwszy i drugi przykład nie są przychodami pracownika. Według organów skarbowych za przychód pracownika uważa się świadczenia które otrzymał on dobrowolnie ( zgodził się na nie ) oraz zostały one spełnione w jego interesie oraz korzyśc ta jest wymierna i możliwa do przypisania konkretnemu pracownikowi.
  W naszym przykładzie świadczenie nie jest spełniane w interesie pracownika a w interesie pracodawcy. Dlatego nie uważa się punktu 1 oraz 2 za przychód pracownika.
  Inaczej jest z punktem 3. Tutaj orzecznictwo wskazuje że to na pracowniku ciązy obowiązek dojazdu na lotnisko i to on powinien ponieść koszt tego dojazdu. Zwłaszcza gdy mieszka on w tej samej miejscowość gdzie pracodawca ma siedzibę i jest lotnisko lub dworzec.


  Okres wypowiedzenia umowy terminowej

  W lutym 2016 roku wejdą zmiany dotyczące okresów wypowiedzenia umów o pracę. W znowelizowanych przepisach umowę która była zawarta na okres krótszy niż pół roku pracownik może wypowiedzieć z dwutygodniowym wypowiedzeniem. TYm samym długość wypowiedzenia nie będzie zależeć od rodzaju umowy a od okresu jej trwania.
  Pozostaną trzy okresy wypowiedzenia :
  - dwa tygodnie
  - miesiąc
  - trzy miesiące
  Pracodawca otrzyma również możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy a pracownik zachowa w tym okresie prawo do wynagrodzenia.


  Nowa podstawa wymiaru składki zdrowotnej

  Jak podaje GUS, w kwartale IV roku 2015 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło aż 4280,80 zł.
  UWAGA : Ta kwota stanowi podstawę wymiaru skłądki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


  Stawki odsetek za zwłokę od 2016 roku

  Od stycznia 2016 odsetki za zwłokę są naliczane według dwóch kryteriów:

  - Stawki obniżonej
  Stawkę oniżoną odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (obecnie 4 %), pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Stawka obniżona o połowę (obecnie 4 %) będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Zachęca się więc do samodzielnej weryfikacji prawidłowości złożonej deklaracji i – w razie ujawnienia błędów - złożenia w tym okresie korekty i zapłaty zaległości. Stawka obniżona znajdzie zastosowanie bez względu na wysokość ujawnionej zaległości. W razie złożenia po 30 czerwca 2016 r. korekty ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. stawka odsetek za zwłokę wyniesie 3/4 stawki podstawowej (obecnie 6%).

  - Stawki podwyższonej
  Od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona podwyższona stawka odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej (obecnie 12%) w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach. Stawka ta będzie stosowana w przypadku, gdy organ podatkowy wykryje w toku procedur podatkowych (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego) zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) w kwocie przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż kwota 9250 zł (5 x minimalne wynagrodzenie) albo brak deklaracji i zapłaty podatku. Jednakże nawet w tych podatkach przy samodzielnej weryfikacji prawidłowości złożonej deklaracji i – w razie ujawnienia błędów – złożenia korekty i zapłaty zaległości zastosowanie znajdzie stawka obniżona. Stawka obniżona znajdzie zastosowanie bez względu na wysokość ujawnionej zaległości. W interesie podatników jest więc jak najszybsza samodzielna weryfikacja deklaracji, złożenie korekty i zapłata zaległości. Pozwoli to na zastosowanie stawki obniżonej.
  Źródło : Ministerstwo Finansów


  Opodatkowanie dochodu z zbycia nieruchomości

  Podatek PIT płaci się również w przypadku uzyskania przychodu z odpłątnego zbycia nieruchomości, jeśli zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Stawka podatku - w przypadku przychodu osiągniętego z tytułu sprzedaży nieruchomości stosuje się stawke 19%. Podatek wynosi 19% osiągniętego dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami uzyskania przychodu, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.


  Koniec korekty kosztów z powodu niezapłaconych faktur

  Od 2016 roku przestaną obowiązywać przepisy zobowiązujące dokonywania korekty kosztów w przypadku niedochowania terminu płatności. Jest to ułatwienie dla Podatników. Do tej pory Podatnicy którzy nie uregulowali swoich należności w terminie zobowiązani są do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów jeśli:
  - nie uregulowali w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności należności wynikających z faktury (rachunku) lub, w przypadku ich braku, z umowy lub innego dokumentu – jeżeli termin ten nie jest dłuższy niż 60 dni;
  - oraz w sytuacji, gdy nie uregulowali należności wynikającej z faktury (rachunku) lub umowy bądź innego dokumentu w ciągu 90 dni od daty zaliczenia wynikającego z nich kosztu do kosztów uzyskania przychodu – jeżeli termin płatności wynikający z faktury (rachunku) lub umowy jest dłuższy niż 60 dni.
  Wynikało to z art. 15b CIT oraz art. 24d PIT. Od nowego roku zostają usunięte art. 24d PIT i art. 15b.CIT. Tym samym nie ma obiązku śledzenia płatności.

  Czy pożyczka nieodpłątna podlega podatkowi VAT ?

  Ostatnio stanowisko w tej kwestii zajeły organy skarbowe wyadają interpelację. DO ustalenia czy czynność choćby nieodpłątna podlega opodatkowaniu należy ustalić cel tego świadczenia. Jeśli nieodpłatne świadczenie jest związane z celem prowadzenia działalności przez podatnika i jednocześnie orpowiednimi prezpisami zwolnione z opodatkowania to takie czynność jak nieodpłatne świadczenie pożyczek nie będa finalnie opodatkowane.


  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

  Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.1)) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 689, 978, 1037, 1066, 1240, 1268, 1269, 1506, 1649, 1735, 1830 i 1893. Redakcja: Gabinet Prezesa